Other publications

GRUAN-related publications

2017

  • Ingleby 2017: Ingleby, B. An Assessment of Different Radiosonde Types 2015/2016; ECMWF Technical Memorandum No. 807; European Centre for Medium Range Weather Forecasts: Reading, UK, 2017. http://www.gaia-clim.eu/system/files/publications/17551-assessment-different-radiosonde-types-20152016.pdf
  • Schröder 2017: Schröder  M.,  Lockhoff  M.,  Shi  L.  August  T.,  Bennartz  R.,  Borbas  E.,  Brogniez  H., Calbet X.,  Crewell  S.,  Eikenberg  S.,  Fell F., Forsythe J.,  Gambacorta  A.,  Graw  K., Ho S.-P., Höschen H., Kinzel J., Kursinski E.R.,  Reale A., Roman J., Scott N., Steinke S., Sun B.,  Trent  T.,  Walther A.,  Willen  U.,  Yang Q.,  2017:  GEWEX  water  vapor  assessment (G-VAP).  WCRP Report 16/2017;  World  Climate  Research  Programme (WCRP):  Geneva, Switzerland; 216 pp.

2016